ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ನೂತನ  ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಹಂತಾನುಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು www.eShale.org/ganita8910 ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವೇ  ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. 

 

ಸಂ.

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

1

ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಟ

1.2

2

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

2.1

2.2

3

ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

3.1

3.2

3.3

 

3.4

3.5

3.6

4

ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ

4.1

4.2

4.3

4.4

 

 

5

ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು

5.1

5.2

5.3

5.4

6

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

 

7

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ (ರಚನೆಗಳು)

8

ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು

8.1

8.2

 

 

9

ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು

9.1

9.2

10

ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

10.1

10.2

10.3

11

ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತಗಳು

11.1

11.2

12

ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ

12.1

12.2

12.3

13

ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

13.1

13.2

13.3

13.4

 

 

14

ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ(ನೋಟ)

15

ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ(ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿತ)

15.1

15.2

15.3

 

16

ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ

16.1

16.2

16.3

16.4