ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಹಂತಾನುಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು www.eShale.org/ganita8910 ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವೇ  ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾಗ 2 ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

 


ಸಂ.

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ

1

ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಟ

2

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು

2.1

2.2

2.3

2.4

 

2_l

3

ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು,ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯಗಳು

3.1

3.2

3.3

 

 

 

3_l

4

ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

4.1

4.2

 

 

 

 

 

4_l

5

ವರ್ಗ,ವರ್ಗಮೂಲಗಳು,ಘನ,ಘನಮೂಲಗಳು

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

 

5_l

6

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು

6.1

6.2

6.3

 

 

 

 

6_l

7

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

7.1

7.2

7.3

7.4

 

 

 

7_l

8

ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ್ವುಳ್ಳ ಸರಳರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

8.1

8.2

 

 

 

8_l

9

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿತ

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

 

9_l

10

ಘಾತಾಂಕಗಳು

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10_l

11

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11_l

12

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆ

 

13

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

13.1

13.2

13.3

 

 

 

13_l

14

ಆಲೇಖ(ನಕ್ಷೆ)ಗಳ ಪರಿಚಯ

14.1

14.2

 

 

 

 

 

14_l

15

ಚತುರ್ಭುಜಗಳು

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

 

 

15_l

16

ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ

16.1

16.2

 

 

16_l