ಪಾಠಗಳು ತರಗತಿ
 
7. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಜ್ಯಾಮಿತಿ (Co-ord. Geometry)  
7.1 ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳು (ಚತುರ್ಥಕಗಳು, x ಮತ್ತು y ಅಕ್ಷಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು, ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆ) | Rectangular Co–ordinates and Graphs 8
7.2 ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ | Distance between points and Section Formula 10
7.3 ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣ | Equation of a line 10
7.4 ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸುವುದು | Graphical method of solving simultaneous linear equations. 9
7.5 ವರ್ಗಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸುವುದು| Graphical method of solving of quadratic equations. 10