ಪಾಠಗಳು ತರಗತಿ
 
2. ಬೀಜಗಣಿತ (Algebra)  
2.1 ಬೀಜಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು (ಸ್ಧಿರಾಂಕ, ಏಕಪದ, ದ್ವಿಪದ, ತ್ರಿಪದ,ಬಹು ಪದಗಳು) | Concepts in Algebra 8
2.2 ಘಾತಾಂಕಗಳು (ಆಧಾರ, ಘಾತ, ನಿಯಮಗಳು) | Exponents 8
2.4 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ (ಏಕಪದ, ದ್ವಿಪದಗಳ ಗುಣಾಕಾರ, ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು)| Multiplication of algebraic expressions 8
2.5 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ, ಲ.ಸಾ.ಅ | HCF(GCD) and LCM of algebraic terms 8
2.6 ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತನ| Factorisation of trinomials 8
2.7 ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು(ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸುವುದು) | Linear equations 8
2.8 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆ (ನಿತ್ಯ ಸಮಿಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಮೂರು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ) | Factorisation of algebraic expressions 9
2.9 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ| HCF and LCM of Polynomials 9
2.10 ಬಹುಪದಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ (ಏಕ ಪದದಿಂದ, ದ್ವಿಪದದಿಂದ) | Division of polynomial by monomial, binomial 9
2.11 ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯ| Remainder theorem 10
2.13 ಮಾರ್ಪು | Variation 9
2.14 ಏಕ ಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು | Solving of Simultaneous linear equations 9
2.15 ಬೈಜಿಕ ಸಂರಚನೆ (ದ್ವಿಮಾನ ಕ್ರಯೆ, ಆವೃತ್ತ ಗುಣ)| Algebraic structures 9
2.18 ಬೈಜಿಕ ಕರಣಿಗಳು(ಕರಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು,ಅಕರಣೀಕರಣ) | Algebraic Surds 10
2.19 ವರ್ಗ ಸಮಿಕರಣಗಳು (ಅಪವರ್ತನ ಕ್ರಮ, ಸೂತ್ರ, ಮೂಲಗಳು, ಸಹ ಅಪವರ್ತನಗಳು, ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು) | Quadratic equations 10