ಪಾಠಗಳು ತರಗತಿ
 
6. ರೇಖಾ ಗಣಿತ ( Geometry)  
6.1 ಪೀಠಿಕೆ(ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು,ರಚನೆ) | Introduction  
6.2 ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು(ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು, ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು)| Axioms, Postulates and Enunciation on lines. 8
6.3 ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು| Theorems on parallel lines 8
6.4 ತ್ರಿಭುಜಗಳು(ವಿಂಗಡಣೆ, ಪ್ರಮೇಯಗಳು, ರಚನೆ, ಸರ್ವ ಸಮತೆ, ಸ್ವೀಕೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು) | Triangles 8
6.5 ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವನ ರೇಖೆಗಳು (ಲಂಬ, ಮಧ್ಯ ರೇಖೆ, ಲಂಬಾರ್ಧ, ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳು,ಕೇಂದ್ರಗಳು(ಲಂಬ,ಪರಿ, ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಂತಃ) | Concurrent lines of triangles 9
6.6 ಬಹು ಭುಜಾಕೃತಿಗಳು(ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ಥ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ) | Polygons 9
6.7 ಚತುರ್ಭುಜಗಳು(ಲಕ್ಷಣ, ರಚನೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ವಿಧಗಳು)| Quadrilaterals 8,9
6.8 ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು (ರಚನೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ವಜ್ರಾಕೃತಿ, ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ, ಪ್ರಮೇಯಗಳು, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಪ್ರಮೇಯ) | Parallelograms 8,9
6.9 ವೃತ್ತಗಳು - ಭಾಗ 1(ಲಕ್ಷಣಗಳು,ಪ್ರಮೇಯಗಳು, ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ರಚನೆ) | Circles - Part 1 9
6.10 ಘನಾಕೃತಿಗಳು (ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪಟ್ಟಕ ಮತ್ತು ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನ ಫಲ) | Geometric Solid Figures 9
6.11 ವೃತ್ತಗಳು - ಭಾಗ 2 (ಜ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಷಕಗಳ ರಚನೆ)| Circles - Part 2 10
6.13 ತ್ರಿಭುಜದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು (ಮೂಲ ಸಮಾನ ಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ, ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ, ಪೈಥಾಗೊರಸನ ಪ್ರಮೇಯ) | Theorems on Triangles 10
6.14 ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ (ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತಗಳು, ಸ್ಪರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ)| Theorems on Circles 10
6.15 ಘನಾಕೃತಿಗಳು (ಸಿಲಿಂಡರ್, ಶಂಕು, ಗೋಳ, ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನ ಫಲ)| Solid figures 10
6.16 ಪ್ರಮಾಣ ನಕ್ಷೆ | Scale (Surveyors) Drawing 10