ಪಾಠಗಳು ತರಗತಿ
 
3. ಆಧುನಿಕ ಗಣಿತ (Modern Mathematics)  
3.1 ಗಣಗಳು (ಪರಿಮಿತ, ಅಪರಿಮಿತ, ಶೂನ್ಯ ,ಉಪ, ವಿಶ್ವ ಗಣ, ಗಣಾಂಶಗಳು) | Introduction to Sets 9
3.2 ಗಣಗಳು ಭಾಗ 1 (ಸಂಯೋಗ, ಛೇದನ, ವೆನ್ ಚಿತ್ರ, ಪೂರಕ ಗಣ, ಗಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) | Sets- Part 1 9
3.3 ಗಣಗಳು ಭಾಗ 2 (ಗಣಗಳ ಸಹವರ್ತನ, ಪರಿವರ್ತನ, ವಿಭಾಜಕ ಗಣಗಳು, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ ನಿಯಮ,ಗಣಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ) | Sets- Part 2 10