ಪಾಠಗಳು ತರಗತಿ
 
4. ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ (Mathematics in Daily Life)  
4.1 ಶೇಕಡಾ | Percentage 8
4.2 ಸೋಡಿ | Discount 8
4.3 ದಳ್ಳಾಳಿ,ಕಮಿಶನ್ | Brokerage & Commission 8
4.4 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (ಖಾತೆತೆರೆಯುವುದು, ಹಣ ಕಟ್ಟುವ,ಹಿಂತೆಗೆಯುವ ಹಾಳೆ, ಚೆಕ್, ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ, ವಿವಿzs ಠೇವಣಿಗಳು, ಖಾತೆಗಳು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್) | Banking 9
4.5 ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ| Simple Interest 8
4.6 ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ, ನಿರಖು ಠೇವಣಿ, ಅವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ,ಸಾಲಗಳು, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್)| Interest calculation 9
4.7 ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ| Compound Interest 9
4.8 ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ| Ratio and Proportion 9
4.12 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂತಿನ ಖರೀದಿ| Hire Purchase and Installment scheme 9
4.13 ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ| Partnership 9
4.14 ತೆರಿಗೆಗಳು(ಮಾರಾಟ,ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ,ಆದಾಯ) | Taxes 9