..:: ಸ೦ಖ್ಯೆಗಳು ::..
ತರಗತಿ 8 ರ ಪಾಠಗಳು.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ಪಾಠ(PDF)
ಅಭ್ಯಾಸ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.10