..:: ಆಧುನಿಕ ಗಣಿತ ::..
ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಗತಿ 9 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಪಾಠವೂ ಇಲ್ಲ.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ಅವಧಿ (ಗ೦:ನಿ)
ಕನ್ನಡ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
3.1
3.2
3.5