..:: ರೇಖಾ ಗಣಿತ ::..
ತರಗತಿ 9 ರ ಪಾಠಗಳು.
** - ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ## - ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ಪಾಠ(PDF)
ಅಭ್ಯಾಸ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
6.2 ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
6.3 ಸಮಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.15