..:: ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ::..
ತರಗತಿ 9 ರ ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪಾಠವೇ ಇಲ್ಲ.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ಪಾಠ(PDF)
ಅಭ್ಯಾಸ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
4.4
4.6
4.7
4.8
4.12
4.13
4.14
4.11