..:: ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ::..
** - ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ತರಗತಿ.
ಪಾಠ(PDF)
ಅಭ್ಯಾಸ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
4.1
8
4.2
8
4.3
8
4.4
9
4.5
8
4.6
9
4.7
8
4.8
8
4.12
9
4.13
9
4.14
8
4.11
9