..:: ನಿರ್ದೇಶಾ೦ಕ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ::..
** - ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ## - ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ತರಗತಿ.
ಪಾಠ(PDF)
ಅಭ್ಯಾಸ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
7.1 ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳು ##
- ಚತುರ್ಥಕಗಳು, X ಮತ್ತು Y ಅಕ್ಷಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು, ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಸರಳ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆ
8,9
7.4
10
7.2
10
7.3
10
7.5
10