..:: ರೇಖಾ ಗಣಿತ ::..
** - ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ## - ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ತರಗತಿ.
ಪಾಠ(PDF)
ಅಭ್ಯಾಸ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
6.1 ಪೀಠಿಕೆ
- ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಕೋನಾರ್ಧಕ, ಲಂಬ ದ್ವಿಭಾಜಕಗಳ ರಚನೆ
8
6.2 ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
9
6.3 ಸಮಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು
9
6.4 ತ್ರಿಭುಜಗಳು - ವಿಂಗಡಣೆ, ಪ್ರಮೇಯಗಳು, ರಚನೆ, ಸರ್ವಸಮತೆ,ಸ್ವೀಕೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
9
6.5 ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವನ ರೇಖೆಗಳು **
- ಲಂಬ ಎತ್ತರ, ಲಂಬ ಕೇಂದ್ರ, ಮಧ್ಯ ರೇಖೆ, ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ, ಲಂಬಾರ್ಧ, ಕೋನಾರ್ಧ ರೇಖೆಗಳು, ಪರಿಕೇಂದ್ರ, ಅಂತ:ಕೇಂದ್ರ
9
6.6
9
6.7
8,9
6.8
8,9
6.9
9
6.10
9
6.11
10
6.12
10
6.13
10
6.14
10
6.15
8,9,10
6.16
10