..:: ಆಧುನಿಕ ಗಣಿತ ::..
ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಪಾಠವೂ ಇಲ್ಲ.
ಸ೦.
ಪಾಠ(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)
ತರಗತಿ.
ಪಾಠ(PDF)
ಅಭ್ಯಾಸ(PDF)
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ
English text
3.1
9
3.2
9
3.3
10
3.4
8
3.5
9
3.6
10
3.7
10